Bento Box 8.95

Chicken Teriyaki
Beef Teriyaki
Salmon Teriyaki
Shrimp Teriyaki
Shrimp Tempura
Vegetable Tempura
Chicken Katsu